Μέλη ΔΕΠ

 • Κοινωνικά Μέσα
 • Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Μηχανική Μάθηση στις Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Πλατφόρμες Εφαρμογών στον Σημασιολογικό Ιστό
 • Εφαρμογές Ubiquitous Computing
 • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκτυα Bayes 
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Φοίβος Μυλωνάς
Αν. Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο​ Δυτικής Αττικής

 • Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές