Μέλη ΔΕΠ

 • Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός
 • Γραφικά με Υπολογιστές
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Μηχανική Μάθηση στις Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες
 • Εξόρυξη Δεδομένων
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Πλατφόρμες Εφαρμογών στον Σημασιολογικό Ιστό
 • Εφαρμογές Ubiquitous Computing
 • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 • Μηχανική Μάθηση
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκτυα Bayes 
 • Κοινωνικά Μέσα
 • Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Στέργιος Παλαμάς
Επίκ. Καθηγητής

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Εξόρυξη Δεδομένων