erga

Έργα R&D

  • ΒΥΡΩΝ

Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία« – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», http://hilab.di.ionio.gr/byron/

Το έργο αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη  ενός βιωματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Αν η έλευση των κινούμενων εικόνων χαρακτήρισε τις κοινωνίες του 20ού αιώνα, ο 21ος εστιάζει στην άμεση εμπλοκή των ανθρώπων στην παραγωγή και κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν την πιο γνώριμη και πλέον διαδεδομένη μορφή από τα νέα μέσα ενισχύοντας την ενεργό ενασχόληση των παικτών. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία η συστηματική επιστημονική έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση ιστορικών θεμάτων σε αυτά, τους τρόπους ιστορικής αναπαράστασης, της ιστορικής εμπειρίας και μάθησης μέσα από αυτά, ενώ θα λέγαμε ότι αποτελούν μία νέα μορφή ιστορικού κειμένου, το οποίο είναι δημοφιλές και αλλάζει τον τρόπο που η Ιστορία γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό. Τα ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο διαμεσολάβησης της γνώσης είναι ικανά να αναπτύξουν με κριτικό τρόπο τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ στην περίπτωση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ενσωματώνουν παιδαγωγικές τεχνικές με σκοπό να διδάξουν γνώσεις και δεξιότητες στους παίκτες. Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της νέας εποχής, συνεπικουρούμενοι, δε, και από την τύχη να διαθέτουμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ιστορίας, οδηγηθήκαμε στην συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια μελετά τα ψηφιακά παιχνίδια αναφορικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την ανάπτυξη διάδρασης ανάμεσα στα υποκείμενα και το περιεχόμενό τους, επεκτείνοντας την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η σχεδίαση ενός serious game με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, συνδυάζοντας γνώση από την έρευνα στα ψηφιακά παιχνίδια και στις ιστορικές κοινωνικές ομάδες από μια ψηφιακή προσωπογραφική βάση δεδομένων. Η πρόταση «ΒΥΡΩΝ» στοχεύει σε μία καινοτόμο προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης αναδεικνύοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν για την έναρξη και την εξέλιξή της, απευθυνόμενο τόσο σε μαθητές, όσο και στο ευρύ κοινό. Οι χρήστες του παιχνιδιού μπορούν διασκεδάζοντας να συγκεντρώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να διερευνήσουν πώς ιστορικά κερματισμένες κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες χωρίς συγκεντρωμένα μέσα δύναμης ξεκινούν την Επανάσταση και αρχίζουν να συγκροτούν κράτος.

  • ΕΡΜΗΣ

Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020, https://ermis.di.ionio.gr/

Το έργο αφορά τη βελτίωση των τρόπων προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης σημαντικών οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

– Ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου του Ιονίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος του πληθυσμού των νησιών. Στο πλαίσιο του έργου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαμέσου των Τμημάτων Πληροφορικής και Περιβάλλοντος, ηγείται της προσπάθειας και θα προτείνει δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και ευαισθητοποίησης σε θέματα βιοποικιλότητας εντός των ορίων της ΠΙΝ.
– Υλοποίηση μίας πρωτότυπης και πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμπεριλάβει πληροφορίες για το σύνολο των οικοσυστημάτων των Ιονίων Νήσων μέσω κατάλληλων εργαλείων ανάδειξης προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκείμενων προστατευόμενων περιοχών.
– Αξιοποίηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) με σκοπό την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών, καθώς και τη διαμόρφωση των δράσεων σύμφωνα με αυτές.
– Μελέτη μεθόδων ομαλής και δια βίου ένταξης του φυσικού αντικειμένου στην ευρύτερη τουριστική εκμετάλλευση και τουριστική ροή, με έμφαση τόσο στην ευαισθητοποίηση της τελευταίας, όσο και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών.
– Παραγωγή ενός βελτιωμένου ψηφιακού προϊόντος με σκοπό την ανάδειξη της ΠΙΝ ως σημαντικό πόλο έλξης του εναλλακτικού τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο.
– Ανάδειξη του φυσικού πλούτου  των περιοχών ενδιαφέροντος για την προσδοκώμενη βελτίωση της εικόνας της ΠΙΝ με την αξιοποίηση Νέων Μέσων (Διαδίκτυο, “έξυπνα” κινητά, πολυμέσα, κ.α.).
– Διοργάνωση ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και εκδόσεων προώθησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξίας προστασίας της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου των Ιονίων Νήσων.
– Θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των Φορέων Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση και προστασία τους.

  • CERETAB

Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης

Horizon 2020, ISFB-2017-AG-ESUR, https://ceretab.di.ionio.gr

CERETAB aims to support the improvement of border surveillance by enhancing cooperation between 2 EU Member States, Greece (EL) & Cyprus (CY), which over the recent years suffer from heavy irregular migration attempts via the Mediterranean sea, as well as cross-border crime. The unique geographical position of both countries in the South Eastern end of the EU renders them as significant targets for smuggling groups, using small maritime vessels. The overall objective is to increase the situational awareness within the broad area defined by the Greek-Cypriot sea borders, by the improvement of the cooperation and the information exchange of the Greek-Cypriot National Coordination Centres (NCCs). More specifically, the area between Cyprus and Greece is considered a sea route for suspected vessels moving from Turkey, Syria & Lebanon towards Europe and it is widely acknowledged that it lacks proper monitoring. Thus, timely effective and secure exchange of information & coordination between the relevant authorities of the 2 countries is of utmost importance. The latter will be implemented within CERETAB project through the utilization of new, state-of-the-art border surveillance technologies, such as the deployment of Unmanned Aircraft Systems (UASs), that facilitate information exchange, in order to prevent cross border crime & irregular migration, while optimizing the common efforts for saving lives of people in distress at sea, e.g., in Search And Rescue (SAR) incidents. In line with Article 9(9) & (10) of Reg. (EU) No 1052/2013 on the exchange of situational pictures of neighboring border sections, CERETAB will provide an integrated ICT platform that will enable both neighboring countries to exchange and share directly & in near real-time incident-related information, such as the 2 NCCs situational picture, in order to promote a more coherent approach on migration management (including SAR incidents), and to fight irregular migration and cross-border crime.

  • ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ

ΑΝάπτυξη ΤχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», https://www.antikleia.gr/

Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης δουλειάς που έχει καταβληθεί από διάφορους φορείς τα τελευταία χρόνια (μουσεία, εθνικά αρχεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικές σχολές κτλ.), αλλά και της συνεισφοράς απλών χρηστών, σήμερα υπάρχει διαθέσιμος στο διαδίκτυο ένας μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων. Παρόλες τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται για την αξιοποίηση του υλικού αυτού σε πλήθος εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, της δημιουργικής επανάχρησης, του μάρκετιγκ κ.ά., τα ψηφιοποιημένα δεδομένα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργικές βιομηχανίες) είτε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. περιφέρειες, υπουργεία, μουσεία), συνήθως δεν έχουν τη γνώση και τα μέσα που απαιτούνται για να αποκομίσουν οφέλη από τα διαθέσιμα πολιτιστικά δεδομένα (ανοικτά ή όχι) ανάλογα με τους στόχους τους. Από την άλλη μεριά, σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και στα πλαίσια πρόσφατων ερευνητικών έργων έχουν προταθεί και δοκιμαστεί σε περιβάλλον εργαστηρίου καινοτόμες ιδέες για το πώς αλγόριθμοι και τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να εφαρμοστούν για να διευκολύνουν την ανάκτηση, ανάλυση, οργάνωση και πρωτότυπη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων πολιτιστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο προτείνει τον συνδυασμό έρευνας αιχμής στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού, μαζικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και λογισμικού που αξιοποιεί με έξυπνο τρόπο πολιτιστικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα βασιστεί στη συνεργασία της ΜΜΕ Soliddop, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, με έμπειρους ερευνητές από το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τελικός στόχος είναι α) η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής (ΑPI) που απευθύνονται σε δημιουργούς εφαρμογών και β) μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αναζήτηση, παρουσίαση και δημιουργική επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου όπως τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και αφηγήσεων καθώς και το λανσάρισμα διαδικτυακών εκστρατειών πληθοπορισμού με στοιχεία παιχνιδοποίησης.

  • POLYSEMi

Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα

Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», http://polysemipark.eu, https://polysemi.di.ionio.gr/

The focus of the POLYSEMI project is the creation of an innovative Park of literary travels of Greece and Magna Graecia, based on the notion of literature as a verbal expression of the territory. This notion ensures – thanks to its scientific component – the cultural substance of the initiatives, for the constant and organic connection between the study of the shared Adriatic-Ionian space (literature, art, history, landscape, crops, material culture, folklore) with the development of a model of sustainable literary tourism, interested in the places identity, on the tracks of the writers’ travel diaries, like a driving force for the economic and territorial growth. Literary itineraries will start from the writers’ travel diaries found on the Web and in the territory trought various paths. A digital library of travel literature, a spread of books and iconographic material, shows, events, exhibitions, etc. will be realized. With Institutions (legally supported), local Enterprises (reception, crafts, wine and food, agriculture, etc.) and associations, will be created a System of Network, in which everyone will have its own pages and an international showcase on the Park Portal, focusing mainly on the IT dissemination/innovation. It will be important to ensure an international launch of the area, the spread of innovative and shared strategic and management models and the increase of female and youth employment. Intangible literary resources of culture will become the driver of a virtuous circuit aimed at enhancing the value of human resources and cultural and economic assets of the territory, connecting them organically, as all aspects of the places visited in the travel diaries (aesthetic, anthropological, economic and folkloristic) seem to be organically linked. The itineraries include, besides various kinds of paths, for disadvantaged social groups too, the dramatization of ancient events and permanent costume street theatre, acted by the inhabitants of villages and historic centers. Stages: the specific experience and skills acquired by the project staff will allow an immediate and simultaneous start – with particularly incisive actions carried out by the management in the first months – for many cross-borders activities closely interrelated, bibliographical research activities, realization of itineraries, setting up of the System of Networks of the Park and of lifelong learning activities (see WP descriptions). From April 2019 the Park will be able to welcome tourists and populations, with the first events and cultural and entertainment initiatives, whereas the activities will be gradually implemented, reserving some of them to specific moments that will be identified during the two years of the project, until reaching the certainty, at the end of the project, to ensure the sustainability and continuity of the Park and its Portal over time.

  • ΕΥΟΙΝΟΣ

ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», https://evinos.di.ionio.gr/

H γεωργία ακριβείας είναι ένας ριζικά νέος τομέας της υπολογιστικής νοημοσύνης και αποτελεί ένα πραγματικά διεπιστημονικό εγχείρημα. Κατά συνέπεια, επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες συμπληρωματικών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης  πρέπει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων με στόχο την  εντατική ανακάλυψη  και αξιοποίηση δεδομένων που επιτρέπουν τη χρήση  τους  από χρήστες που δεν είναι κατά ανάγκην εκπαιδευμένοι επιστήμονες υπολογιστών.  Στο πλαίσιο της πρότασης ΕΥΟΙΝΟΣ, εστιάζουμε στην αμπελουργία ακρίβειας και θα λάβουμε υπόψη μας ένα σύνολο από βασικές παραμέτρους, οι οποίες συνοπτικά δύνανται να αποτυπωθούν στα ακόλουθα στοιχεία με σειρά σημαντικότητας: τοποθεσία & μικροκλίμα του αμπελώνα, ποιοτικά χαρακτηριστικά του  εδάφους, αποστράγγιση του εδάφους, οριοθέτηση/προσανατολισμός του αμπελώνα, προεργασία του εδάφους, επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.

  • TRAMOOC

Translation for Massive Open Online Courses

Horizon 2020, Συμφωνία Επιχορήγησης #644333, http://tramooc.eu/el

Το TraMOOC («Μετάφραση Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων») είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020 με στόχο την παροχή αξιόπιστης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs). Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μετάφρασης, η οποία θα χρησιμοποιεί ένα ευρύ σύνολο γλωσσικών εργαλείων υποδομής και πόρων, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και με συνοχή μεταφράσεις στους τελικούς χρήστες της.

  • PACiNNO

Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation

IPA Adriatic Cross-Border Cooperation 2007-2013, http://www.pacinno.eu/

PACiNNO is a collaboration platform that connects into a single regional innovation system researchers and academic institutions, policy makers, and innovative companies of eight countries belonging to the Adriatic region (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia, and Slovenia). The goal of PACiNNO was to establish a platform for cooperation in research and innovation covering the whole Adriatic region. PACiNNO targeted research institutions, policy makers and business entities, through three key areas of action: research of innovation on micro, meso and macro level, training of human resources and knowledge and technology transfer. The project helped developing new bridges between the research and scientific activities, carried out at academic institutions, and the economic system, with specific reference to the technological needs of SMEs. Overall, the project research and practical activities have involved more than 1.100 SMEs, 200 start-up companies, 40 academic researchers and 250 young entrepreneurs. Social innovation and social entrepreneurship have received particular attention in PACiNNO research activities. More generally, PACiNNO was aimed at overcoming the main obstacles and barriers to the economic development of the Adriatic countries, fostering the competitiveness of their minor firms (both in the high-tech fields and in the traditional industries), and promoting the creation of innovative start-ups, increasing the innovation capacity of the Adriatic Region and enabling the transfer of best practices across particular countries of the Region.

  • ΤΠΕ στην Eκπαίδευση

Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου έλαβε χώρα μια πρωτοβουλία δράσεων με τον τίτλο “Πληροφορική στην Εκπαίδευση” που αφορούσε δράσεις του Τμήματος σχετικές με την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Πρόκειται για τις λεγόμενες “Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.” Στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος CULT υπάρχουν αναρτημένες οι σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις του (http://cult.di.ionio.gr/)

  • PromO(nto)tion

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Η διαφήμιση αποτελεί σήμερα έναν από τους χώρους που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη διακίνηση χρημάτων. Με το εν λόγω ερευνητικό έργο προτείνεται η δημιουργία ενός σημασιολογικού θησαυρού (εξελιγμένου λεξικού εννοιών) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφημιστές σαν βοηθητικό εργαλείο για τον σχεδιασμό καινοτόμων και πετυχημένων διαφημίσεων, που θα λαμβάνει υπόψη του προηγούμενα σποτ αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και την αξιολόγησή τους από καταναλωτές. Για την υλοποίηση του εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα εύχρηστο, διασκεδαστικό βιντεοπαιχνίδι, μέσα από το οποίο θα κληθούν απλοί παίχτες έμμεσα (παίζοντας) να απαντούν σε ερωτήσεις πάνω σε διαφημιστικά βίντεο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο παίχτης, συναγωνιζόμενος άλλους παίχτες και τον χρόνο, θα παραθέτει μέσα από τις απαντήσεις του ένα σύνολο από όρους που θα χαρακτηρίζουν (επισημειώνουν σημασιολογικά) την κάθε διαφήμιση που του προβάλλεται, καθώς και την υποκειμενική του γνώμη σχετικά με αυτή. Με την βοήθεια ενός προγράμματος ανάπτυξης οντολογιών οι όροι αυτοί θα οργανωθούν σε μια ιεραρχική δομή και θα τους αποδοθούν σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σχηματίζοντας ένα θησαυρό που θα τους συσχετίζει σημασιολογικά μεταξύ τους και θα περιέχει και στατιστικά στοιχεία (π.χ. συχνότητα χρήσης όρου, ποσοστά θετικής/αρνητικής αξιολόγησης του βίντεο κλπ). Μια εύχρηστη διεπαφή θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους διαφημιστές στον θησαυρό οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

.