Έργα R&D

Βελτιστοποίηση Μεταφορών με Αλγόριθμους Ελέγχου Οπισθοπιεσης (ΒΕΛΟΣ)
 • ΒΕΛΟΣ

Βελτιστοποίηση Μεταφορών με Αλγόριθμους Ελέγχου Οπισθοπίεσης

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», HTTPS://VELOS.DI.IONIO.GR

Ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνεται ταχύτητα στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες ανάγκες για εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών μεθόδων διαχείρισης φορτωτικών, τη μείωση λειτουργικού κόστους και την αύξηση της διεκπεραιωτικής ικανότητας. Το έργο ΒΕΛΟΣ θα συνδράμει στην παραπάνω κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές εξειδικευμένων εμπορευμάτων με ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης κατάστασης και λήψης βέλτιστων αποφάσεων. Συγκεκριμένα, με τη σύμπραξη μιας μικρής εταιρείας διαχείρισης μεταφορών (RMR), ενός έμπειρου ερευνητικού οργανισμού στα πληροφοριακά συστήματα (Τμ. Πληροφορικής Ιόνιου Πανεπιστημίου) και ενός Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.), το έργο ΒΕΛΟΣ θα εστιάσει σε εξειδικευμένες και γενικότερες ανάγκες μιας τέτοιας εταιρείας (RMR) προς τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος λήψης αποφάσεων, το οποίο θα βελτιώσει τη διεκπεραίωση των εκάστοτε φορτωτικών συμβολαίων, με ταυτόχρονη μείωση απαιτούμενων πόρων/λειτουργικών εξόδων και την ικανοποίηση επιπλέον κριτηρίων ποιότητας υπηρεσίας, π.χ. οριοθέτηση χρόνων διεκπεραίωσης. Για την επίτευξη του στόχου θα αναλυθούν οι λειτουργικές ανάγκες της RMR και οι απαιτήσεις/περιορισμοί πελατών που εμφανίζονται σε καθημερινή βάση, θα σχεδιαστεί ένα αποδοτικό σύστημα συλλογής δεδομένων-αναπαράστασης γνώσης και θα αναπτυχθεί ένας καινοτόμος αλγόριθμος δρομολόγησης-χρονοπρογραμματισμού βασισμένος στην τεχνική οπισθοπίεσης (backpressure). Τέλος, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ερμηνείας των αποτελεσμάτων με βάση την οποία θα λαμβάνονται αποφάσεις. Οι τρεις φορείς θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την εκατέρωθεν μεταφορά τεχνογνωσίας, την επιτυχημένη σχεδίαση, ανάπτυξη και επίδειξη λειτουργίας του συνολικού συστήματος-στόχου, την περαιτέρω οικονομική και εμπορική αξιοποίηση του συστήματος εντός εταιρείας και γενικότερα την ολοκληρωμένη ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην υποβοήθηση της ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιμότητας της RMR, στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές. Τα αποτελέσματα του έργου ΒΕΛΟΣ θα αποβούν πολύ σημαντικά, τόσο για την αναβάθμιση της RMR σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όσο και για την προώθηση ενός νέου τρόπου διαχείρισης προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα (μέσω του ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.), αναγκαίου για την παραπέρα επέκταση του στα μεγέθη που επιθυμούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς-επαγγελματίες..

Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (EN.I.R.I.S.S.T+)
 • ENIRISST+

Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα

«Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»,

Η πράξη EN.I.R.I.S.S.T+ αποτελεί την επέκταση της μοναδικής εθνικής ερευνητικής υποδομής στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών στην Ελλάδα EN.I.R.I.S.S.T που ήδη υλοποιείται με περιορισμένους πόρους από 19 εταίρους που ανήκουν σε 11 Πανεπιστήμια και εθνικά ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η οριζόντια επέκταση της εθνικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πολυσχιδούς ευφυούς πλατφόρμας με ερευνητικό αλλά και επιχειρηματικό προσανατολισμό. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας συνδυάζουν αναλύσεις και τεχνικές οπτικοποίησης και εξόρυξης δεδομένων, για την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος το οικονομικού κορμού λιγότερο ευνοούμενων περιφερειών. Η EN.I.R.I.S.S.T+ έχει σχεδιαστεί υποστηρίζοντας τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων ενώ ενισχύει με συγκεκριμένες υπηρεσίες τον συντονισμό δημόσιων υπηρεσιών και τη λήψη των συναφών πολιτικών αποφάσεων στους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται. Η EN.I.R.I.S.S.T+ μέσω των νέων υπηρεσιών που θα αναπτύξει στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), των λιμένων, της ναυτιλίας και του τουρισμού θα παράσχει στους ερευνητές/ερευνήτριες και στους χρήστες της, πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με: α) την αξιολόγηση λιμενικών υπηρεσιών, β) τη χρήση νέων τεχνολογιών σε logistics, εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, γ) τη διασύνδεση (intermodality) και διαλειτουργικότητα μεταφορικών κόμβων (interoperability) και κύριων υποδομών πολιτισμού και τουρισμού και δ) ενός ηλεκτρονικού θησαυρού ναυτιλιακών εγγράφων. Η EN.I.R.I.S.S.T.+ θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε επαγγελματικούς συλλόγους, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, ανεξάρτητες αρχές, φορείς του δημοσίου και κυβερνήσεις, για την υποστήριξη πρωτότυπων ερευνών, επενδυτικών σχεδίων και πολιτικών. Επίσης, θα ολοκληρώσει θεματικά και γεωγραφικά την ήδη υλοποιούμενη ερευνητική υποδομή, έναν πολυδιάστατο θεσμό οικονομικής και ερευνητικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην δημιουργία νέων και την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που θα εξασφαλίζουν τις ροές γνώσεων και πληροφοριών, συνδέοντάς τα με παγκόσμια δίκτυα με στόχο την προσέλκυση στην Ελλάδα ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ειδίκευσης ενισχύοντας το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό στον τομέα των μεταφορών, των logistics, των λιμένων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και διασυνδέοντας το με δυναμικό στο χώρο της δημιουργίας λογισμικού και με εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων. Η εξειδίκευση στις προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές των τεσσάρων κύριων εταίρων, θα προωθήσει την περιφερειακή ερευνητική αριστεία και θα αναπτύξει ισχυρά εργαλεία για την υποστήριξη της βιώσιμης έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων.

Ενίσχυση εμπειρίας χρήστη και πολιτισμικής καινοτομίας μέσω βιωματικής διεύρυνσης γνώσης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (ΜΟΝ ΡΕΠΟ)
 • ΜΟΝ ΡΕΠΟ

Ενίσχυση εμπειρίας χρήστη και πολιτισμικής καινοτομίας μέσω βιωματικής διεύρυνσης γνώσης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας

Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», HTTPS://MONREPO.ONLINE

Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης δουλειάς που έχει καταβληθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας τα τελευταία χρόνια, αλλά και της συνεισφοράς του Ιονίου Πανεπιστημίου στον σχετικό ερευνητικό χώρο, σήμερα υπάρχει στην Κέρκυρα διαθέσιμος προς αξιοποίηση ένας μεγάλος όγκος πολιτιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την ανάδειξη επιδεικτικών εγκαταστάσεων του Μον Ρεπό σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουν οι επισκέπτες του να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτισμικής εμπειρίας» μέσα από την καινοτόμο, τεχνολογική προσέγγιση, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Στο πλαίσιο του έργου προτείνεται η αξιοποίηση του χώρου του Μον Ρεπό, αλλά και του αντίστοιχου μουσείου, με αξιοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality-AR). Ο ανοικτός χώρος του κτήματος του Μον Ρεπό αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την εφαρμογή της Επαυξημένης Πραγματικότητας, αφού η φυσική δομή δεν είναι άθικτη και η καθημερινότητα προηγούμενων εποχών δεν είναι πλέον απτή. Από την άλλη, ένας κλειστός χώρος (όπως τα Ανάκτορα Μον Ρεπό-Μουσείο), ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ανοικτό χώρο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, σχετικά με την εξοικείωση των επισκεπτών με τον χώρο, αλλά και σχετικά με τις διαδικασίες επίδειξης και μάθησης για μαθητές, φοιτητές ή νέους επιστήμονες. Στο χώρο του κτήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που εντάσσουν τον επισκέπτη σε αυτόν (immersive technologies), ώστε να «περπατά» μέσα στον 3Δ χώρο σε διάφορες στιγμές της ιστορίας του (timeline). Παράλληλα, μέσα από διάφορα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) ο επισκέπτης θα «παίζει» με τις σωστές μεθόδους συντήρησης του μνημείου και θα κατανοεί τις δυσκολίες των ιστορικών και συντηρητών, ενώ ένα προσωποποιημένο κυνήγι θησαυρού, μέσα από την αναζήτηση των διαφόρων στοιχείων, θα φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με στοιχεία της παλαιότερης, αλλά και νεότερης ιστορίας της περιοχής. Στο χώρο του μουσείου θα δημιουργηθεί ένα Workspace/Open Lab ως μέρος του Μουσείου. Στον χώρο αυτό, ειδικότητες που ασχολούνται με την ανάδειξη του μνημείου θα έρχονται σε επαφή, μαθητές, φοιτητές ή και νέοι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να δουν σε πραγματικές συνθήκες τη δουλειά έμπειρων επαγγελματιών και να «συμμετέχουν» εικονικά στις διαδικασίες. Ο χώρος θα διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών (π.χ. 3d printers). Επίσης θα ζωντανεύουν, με τη βοήθεια της AR, στιγμές από τη ζωή του κτηρίου σε παλαιότερες εποχές. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το παρόν έργο προτείνει τον συνδυασμό έρευνας αιχμής στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού, μαζικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και λογισμικού που αξιοποιεί με έξυπνο τρόπο πολιτιστικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα βασιστεί στη συνεργασία της ΜΜΕ Sieben, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, με έμπειρους ερευνητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Τελικός στόχος είναι τόσο η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής που απευθύνονται σε δημιουργούς εφαρμογών, όσο και μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής που θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αναζήτηση, παρουσίαση και δημιουργική επανάχρηση του πολιτιστικού περιεχομένου με στοιχεία παιχνιδοποίησης.

Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης (ΒΥΡΩΝ)
 • ΒΥΡΩΝ

Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία« – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», http://hilab.di.ionio.gr/byron/

Το έργο αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός βιωματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Αν η έλευση των κινούμενων εικόνων χαρακτήρισε τις κοινωνίες του 20ού αιώνα, ο 21ος εστιάζει στην άμεση εμπλοκή των ανθρώπων στην παραγωγή και κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν την πιο γνώριμη και πλέον διαδεδομένη μορφή από τα νέα μέσα ενισχύοντας την ενεργό ενασχόληση των παικτών. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία η συστηματική επιστημονική έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση ιστορικών θεμάτων σε αυτά, τους τρόπους ιστορικής αναπαράστασης, της ιστορικής εμπειρίας και μάθησης μέσα από αυτά, ενώ θα λέγαμε ότι αποτελούν μία νέα μορφή ιστορικού κειμένου, το οποίο είναι δημοφιλές και αλλάζει τον τρόπο που η Ιστορία γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό. Τα ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο διαμεσολάβησης της γνώσης είναι ικανά να αναπτύξουν με κριτικό τρόπο τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ στην περίπτωση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ενσωματώνουν παιδαγωγικές τεχνικές με σκοπό να διδάξουν γνώσεις και δεξιότητες στους παίκτες. Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της νέας εποχής, συνεπικουρούμενοι, δε, και από την τύχη να διαθέτουμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ιστορίας, οδηγηθήκαμε στην συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια μελετά τα ψηφιακά παιχνίδια αναφορικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την ανάπτυξη διάδρασης ανάμεσα στα υποκείμενα και το περιεχόμενό τους, επεκτείνοντας την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η σχεδίαση ενός serious game με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, συνδυάζοντας γνώση από την έρευνα στα ψηφιακά παιχνίδια και στις ιστορικές κοινωνικές ομάδες από μια ψηφιακή προσωπογραφική βάση δεδομένων. Η πρόταση «ΒΥΡΩΝ» στοχεύει σε μία καινοτόμο προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης αναδεικνύοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν για την έναρξη και την εξέλιξή της, απευθυνόμενο τόσο σε μαθητές, όσο και στο ευρύ κοινό. Οι χρήστες του παιχνιδιού μπορούν διασκεδάζοντας να συγκεντρώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να διερευνήσουν πώς ιστορικά κερματισμένες κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες χωρίς συγκεντρωμένα μέσα δύναμης ξεκινούν την Επανάσταση και αρχίζουν να συγκροτούν κράτος.

Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων (ΕΡΜΗΣ)
 • ΕΡΜΗΣ

Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», https://ermis.di.ionio.gr/

Το έργο αφορά τη βελτίωση των τρόπων προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης σημαντικών οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

– Ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου του Ιονίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος του πληθυσμού των νησιών. Στο πλαίσιο του έργου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαμέσου των Τμημάτων Πληροφορικής και Περιβάλλοντος, ηγείται της προσπάθειας και θα προτείνει δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και ευαισθητοποίησης σε θέματα βιοποικιλότητας εντός των ορίων της ΠΙΝ.
– Υλοποίηση μίας πρωτότυπης και πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμπεριλάβει πληροφορίες για το σύνολο των οικοσυστημάτων των Ιονίων Νήσων μέσω κατάλληλων εργαλείων ανάδειξης προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκείμενων προστατευόμενων περιοχών.
– Αξιοποίηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) με σκοπό την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών, καθώς και τη διαμόρφωση των δράσεων σύμφωνα με αυτές.
– Μελέτη μεθόδων ομαλής και δια βίου ένταξης του φυσικού αντικειμένου στην ευρύτερη τουριστική εκμετάλλευση και τουριστική ροή, με έμφαση τόσο στην ευαισθητοποίηση της τελευταίας, όσο και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών.
– Παραγωγή ενός βελτιωμένου ψηφιακού προϊόντος με σκοπό την ανάδειξη της ΠΙΝ ως σημαντικό πόλο έλξης του εναλλακτικού τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο.
– Ανάδειξη του φυσικού πλούτου των περιοχών ενδιαφέροντος για την προσδοκώμενη βελτίωση της εικόνας της ΠΙΝ με την αξιοποίηση Νέων Μέσων (Διαδίκτυο, “έξυπνα” κινητά, πολυμέσα, κ.α.).
– Διοργάνωση ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και εκδόσεων προώθησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξίας προστασίας της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου των Ιονίων Νήσων.
– Θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των Φορέων Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση και προστασία τους.

 
Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης (CERETAB)
 • CERETAB

Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης

Horizon 2020, ISFB-2017-AG-ESUR, https://ceretab.di.ionio.gr

CERETAB aims to support the improvement of border surveillance by enhancing cooperation between 2 EU Member States, Greece (EL) & Cyprus (CY), which over the recent years suffer from heavy irregular migration attempts via the Mediterranean sea, as well as cross-border crime. The unique geographical position of both countries in the South Eastern end of the EU renders them as significant targets for smuggling groups, using small maritime vessels. The overall objective is to increase the situational awareness within the broad area defined by the Greek-Cypriot sea borders, by the improvement of the cooperation and the information exchange of the Greek-Cypriot National Coordination Centres (NCCs). More specifically, the area between Cyprus and Greece is considered a sea route for suspected vessels moving from Turkey, Syria & Lebanon towards Europe and it is widely acknowledged that it lacks proper monitoring. Thus, timely effective and secure exchange of information & coordination between the relevant authorities of the 2 countries is of utmost importance. The latter will be implemented within CERETAB project through the utilization of new, state-of-the-art border surveillance technologies, such as the deployment of Unmanned Aircraft Systems (UASs), that facilitate information exchange, in order to prevent cross border crime & irregular migration, while optimizing the common efforts for saving lives of people in distress at sea, e.g., in Search And Rescue (SAR) incidents. In line with Article 9(9) & (10) of Reg. (EU) No 1052/2013 on the exchange of situational pictures of neighboring border sections, CERETAB will provide an integrated ICT platform that will enable both neighboring countries to exchange and share directly & in near real-time incident-related information, such as the 2 NCCs situational picture, in order to promote a more coherent approach on migration management (including SAR incidents), and to fight irregular migration and cross-border crime.

ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος (ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ)
 • ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ

ΑΝάπτυξη ΤχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», https://www.antikleia.gr/

Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης δουλειάς που έχει καταβληθεί από διάφορους φορείς τα τελευταία χρόνια (μουσεία, εθνικά αρχεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικές σχολές κτλ.), αλλά και της συνεισφοράς απλών χρηστών, σήμερα υπάρχει διαθέσιμος στο διαδίκτυο ένας μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων. Παρόλες τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται για την αξιοποίηση του υλικού αυτού σε πλήθος εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, της δημιουργικής επανάχρησης, του μάρκετιγκ κ.ά., τα ψηφιοποιημένα δεδομένα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργικές βιομηχανίες) είτε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. περιφέρειες, υπουργεία, μουσεία), συνήθως δεν έχουν τη γνώση και τα μέσα που απαιτούνται για να αποκομίσουν οφέλη από τα διαθέσιμα πολιτιστικά δεδομένα (ανοικτά ή όχι) ανάλογα με τους στόχους τους. Από την άλλη μεριά, σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και στα πλαίσια πρόσφατων ερευνητικών έργων έχουν προταθεί και δοκιμαστεί σε περιβάλλον εργαστηρίου καινοτόμες ιδέες για το πώς αλγόριθμοι και τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να εφαρμοστούν για να διευκολύνουν την ανάκτηση, ανάλυση, οργάνωση και πρωτότυπη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων πολιτιστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο προτείνει τον συνδυασμό έρευνας αιχμής στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού, μαζικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και λογισμικού που αξιοποιεί με έξυπνο τρόπο πολιτιστικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα βασιστεί στη συνεργασία της ΜΜΕ Soliddop, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, με έμπειρους ερευνητές από το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τελικός στόχος είναι α) η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής (ΑPI) που απευθύνονται σε δημιουργούς εφαρμογών και β) μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αναζήτηση, παρουσίαση και δημιουργική επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου όπως τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και αφηγήσεων καθώς και το λανσάρισμα διαδικτυακών εκστρατειών πληθοπορισμού με στοιχεία παιχνιδοποίησης.

Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα (POLYSEMi)
 • POLYSEMi

Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα

Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», http://polysemipark.eu, https://polysemi.di.ionio.gr/

The focus of the POLYSEMI project is the creation of an innovative Park of literary travels of Greece and Magna Graecia, based on the notion of literature as a verbal expression of the territory. This notion ensures – thanks to its scientific component – the cultural substance of the initiatives, for the constant and organic connection between the study of the shared Adriatic-Ionian space (literature, art, history, landscape, crops, material culture, folklore) with the development of a model of sustainable literary tourism, interested in the places identity, on the tracks of the writers’ travel diaries, like a driving force for the economic and territorial growth. Literary itineraries will start from the writers’ travel diaries found on the Web and in the territory trought various paths. A digital library of travel literature, a spread of books and iconographic material, shows, events, exhibitions, etc. will be realized. With Institutions (legally supported), local Enterprises (reception, crafts, wine and food, agriculture, etc.) and associations, will be created a System of Network, in which everyone will have its own pages and an international showcase on the Park Portal, focusing mainly on the IT dissemination/innovation. It will be important to ensure an international launch of the area, the spread of innovative and shared strategic and management models and the increase of female and youth employment. Intangible literary resources of culture will become the driver of a virtuous circuit aimed at enhancing the value of human resources and cultural and economic assets of the territory, connecting them organically, as all aspects of the places visited in the travel diaries (aesthetic, anthropological, economic and folkloristic) seem to be organically linked. The itineraries include, besides various kinds of paths, for disadvantaged social groups too, the dramatization of ancient events and permanent costume street theatre, acted by the inhabitants of villages and historic centers. Stages: the specific experience and skills acquired by the project staff will allow an immediate and simultaneous start – with particularly incisive actions carried out by the management in the first months – for many cross-borders activities closely interrelated, bibliographical research activities, realization of itineraries, setting up of the System of Networks of the Park and of lifelong learning activities (see WP descriptions). From April 2019 the Park will be able to welcome tourists and populations, with the first events and cultural and entertainment initiatives, whereas the activities will be gradually implemented, reserving some of them to specific moments that will be identified during the two years of the project, until reaching the certainty, at the end of the project, to ensure the sustainability and continuity of the Park and its Portal over time.

ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ (ΕΥΟΙΝΟΣ)
 • ΕΥΟΙΝΟΣ

ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», https://evinos.di.ionio.gr/

H γεωργία ακριβείας είναι ένας ριζικά νέος τομέας της υπολογιστικής νοημοσύνης και αποτελεί ένα πραγματικά διεπιστημονικό εγχείρημα. Κατά συνέπεια, επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες συμπληρωματικών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης πρέπει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων με στόχο την εντατική ανακάλυψη και αξιοποίηση δεδομένων που επιτρέπουν τη χρήση τους από χρήστες που δεν είναι κατά ανάγκην εκπαιδευμένοι επιστήμονες υπολογιστών. Στο πλαίσιο της πρότασης ΕΥΟΙΝΟΣ, εστιάζουμε στην αμπελουργία ακρίβειας και θα λάβουμε υπόψη μας ένα σύνολο από βασικές παραμέτρους, οι οποίες συνοπτικά δύνανται να αποτυπωθούν στα ακόλουθα στοιχεία με σειρά σημαντικότητας: τοποθεσία & μικροκλίμα του αμπελώνα, ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, αποστράγγιση του εδάφους, οριοθέτηση/προσανατολισμός του αμπελώνα, προεργασία του εδάφους, επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.

Translation for Massive Open Online Courses (TRAMOOC)
 • TRAMOOC

Translation for Massive Open Online Courses

Horizon 2020, Συμφωνία Επιχορήγησης #644333, http://tramooc.eu/el

Το TraMOOC («Μετάφραση Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων») είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020 με στόχο την παροχή αξιόπιστης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs). Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μετάφρασης, η οποία θα χρησιμοποιεί ένα ευρύ σύνολο γλωσσικών εργαλείων υποδομής και πόρων, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και με συνοχή μεταφράσεις στους τελικούς χρήστες της.

Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation (PACiNNO)
 • PACiNNO

Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation

IPA Adriatic Cross-Border Cooperation 2007-2013, http://www.pacinno.eu/

PACiNNO is a collaboration platform that connects into a single regional innovation system researchers and academic institutions, policy makers, and innovative companies of eight countries belonging to the Adriatic region (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia, and Slovenia). The goal of PACiNNO was to establish a platform for cooperation in research and innovation covering the whole Adriatic region. PACiNNO targeted research institutions, policy makers and business entities, through three key areas of action: research of innovation on micro, meso and macro level, training of human resources and knowledge and technology transfer. The project helped developing new bridges between the research and scientific activities, carried out at academic institutions, and the economic system, with specific reference to the technological needs of SMEs. Overall, the project research and practical activities have involved more than 1.100 SMEs, 200 start-up companies, 40 academic researchers and 250 young entrepreneurs. Social innovation and social entrepreneurship have received particular attention in PACiNNO research activities. More generally, PACiNNO was aimed at overcoming the main obstacles and barriers to the economic development of the Adriatic countries, fostering the competitiveness of their minor firms (both in the high-tech fields and in the traditional industries), and promoting the creation of innovative start-ups, increasing the innovation capacity of the Adriatic Region and enabling the transfer of best practices across particular countries of the Region.

ΤΠΕ στην Eκπαίδευση
 • ΤΠΕ στην Eκπαίδευση

Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου έλαβε χώρα μια πρωτοβουλία δράσεων με τον τίτλο “Πληροφορική στην Εκπαίδευση” που αφορούσε δράσεις του Τμήματος σχετικές με την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Πρόκειται για τις λεγόμενες “Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.” Στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος CULT υπάρχουν αναρτημένες οι σχετικές πληροφορίες για τις δράσεις του (http://cult.di.ionio.gr/)

PromO(nto)tion
 • PromO(nto)tion

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Η διαφήμιση αποτελεί σήμερα έναν από τους χώρους που χαρακτηρίζονται από την μεγαλύτερη διακίνηση χρημάτων. Με το εν λόγω ερευνητικό έργο προτείνεται η δημιουργία ενός σημασιολογικού θησαυρού (εξελιγμένου λεξικού εννοιών) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφημιστές σαν βοηθητικό εργαλείο για τον σχεδιασμό καινοτόμων και πετυχημένων διαφημίσεων, που θα λαμβάνει υπόψη του προηγούμενα σποτ αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και την αξιολόγησή τους από καταναλωτές. Για την υλοποίηση του εργαλείου θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα εύχρηστο, διασκεδαστικό βιντεοπαιχνίδι, μέσα από το οποίο θα κληθούν απλοί παίχτες έμμεσα (παίζοντας) να απαντούν σε ερωτήσεις πάνω σε διαφημιστικά βίντεο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο παίχτης, συναγωνιζόμενος άλλους παίχτες και τον χρόνο, θα παραθέτει μέσα από τις απαντήσεις του ένα σύνολο από όρους που θα χαρακτηρίζουν (επισημειώνουν σημασιολογικά) την κάθε διαφήμιση που του προβάλλεται, καθώς και την υποκειμενική του γνώμη σχετικά με αυτή. Με την βοήθεια ενός προγράμματος ανάπτυξης οντολογιών οι όροι αυτοί θα οργανωθούν σε μια ιεραρχική δομή και θα τους αποδοθούν σημασιολογικά χαρακτηριστικά, σχηματίζοντας ένα θησαυρό που θα τους συσχετίζει σημασιολογικά μεταξύ τους και θα περιέχει και στατιστικά στοιχεία (π.χ. συχνότητα χρήσης όρου, ποσοστά θετικής/αρνητικής αξιολόγησης του βίντεο κλπ). Μια εύχρηστη διεπαφή θα δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους διαφημιστές στον θησαυρό οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.