Κατεβάστε το Παιχνίδι / Download the Game


Κατεβάστε το παιχνίδι στον υπολογιστή σας και εκτελέστε το σαν εφαρμογή των Windows. Είναι ο συνιστώμενος τρόπος, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης και σταθερότητα.

Download the game to your computer and run it as a Windows application. This is the recommended way, as it offers faster execution speed and stability.

Παίξτε στον Browser / Play on the Browser


Το παιχνίδι θα εκτελεστεί στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ως εφαρμογή WebGL. Σημ.: Δεν υποστηρίζονται επίσημα browsers κινητών συσκευών (smartphones, tablets).

The game will run in your browser as a WebGL application. Note: Mobile browsers (smartphones, tablets) are not officially supported.

  Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης / Installation and setup instructions

Συνιστώμενες Ελάχιστες Προδιαγραφές Η/Υ: Intel i5 ή AMD Ryzen 5, Διακριτή Κάρτα Γραφικών, 10 GB Ελέυθερος Χώρος, Windows 10 64bits
Recommended Minimum PC Specifications: Intel i5 or AMD Ryzen 5, Standalone Graphics Card, 10 GB Free Space, Windows 10 64bits
  Οδηγός εφαρμογής για εκπαιδευτικούς / Application Guide for Teachers